ЗАСАДИ ОХОРОНИ ОФІЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ НОТАРІУСА

Використання нотаріусами власного веб-сайту є поширеним явищем та відповідає розвитку електронного суспільства. Наявність у нотаріуса веб-сайту породжує декілька питань: як захисти права на веб-сайт; захистити його від використання при поширенні недостовірної інформації про нотаріуса; як діяти при помилках веб-сайту; які є правила розміщення інформації на власному веб-сайті. Судові справи з охорони прав на веб-сайт лише збільшуються, що вказує на існування проблематики в охоронних правовідносинах щодо цього об’єкта прав.

І. ПОНЯТТЯ ВЕБ-САЙТУ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Поняття веб-сайту визначається у кількох нормативних актах. У ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» закріплено, що «вебсайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом» [1].
Порядком інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади надано таке поняття: «веб-сайт — сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет» [2]. Наведені поняття змістово відрізняються: перше визначає веб-сайт як об’єкт авторсько-правової охорони; друге — як обєкт інформаційних
відносин.

Науковці щодо цього питання зазначають таке. М. Гура доводить, що вебсайт є логічним завершеним елементом мережі Інтернет, створеного на основі технології гіперпосилань, який розташований на сервері (host), має унікальну адресу (url), за якою до нього може отримати доступ будь-який користувач мережі Інтернет, та у своїй основі містить інтернет-сторінки, які мають графічний вигляд і можуть бути переглянуті за допомогою спеціальних комп’ютерних програм (браузерів) [3]. О. Мацкевич вважає, що сайт одночасно є і комп’ютерною програмою, і сукупністю дизайну (графічного оформлення сторінки) та розміщеного на ньому матеріалу — контенту [4].

При використанні офіційного веб-сайту нотаріусом доцільно враховувати різні аспекти визначення веб-сайту. Розглянемо їх.

1. Веб-сайт як об’єкт інтелектуальної власності:

– це сукупність об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (складений твір), пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, тобто це сукупність об’єктів, які мають творчий, оригінальний характер, мають новизну форми викладення, дизайну, мають зв’язок між різними елементами для функціонування цілісного об’єкта; допускається правомірне використання шаблонів для розробки веб­сайту; оригінальна доробка/обробка шаблону може мати наслідком створення нового об’єкта авторського права;

– доступ до веб-сайту здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. Зазначимо, що домене ім’я є також об’єктом інтелектуальної власності та потребує легалізації за відповідним правоволодільцем;

– потребує оформлення авторських прав.

2. Веб-сайт як об’єкт інформаційних відносин:

– сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет;

– використовується для розміщення інформації;

– перебуває у розпорядженні певного суб’єкта;

– забезпечує доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів або інформаційних послуг нотаріуса;

– має статус об’єкта цивільних прав.

Отже, кожний нотаріус має право мати власний веб-сайт у мережі Інтернет, що відрізняється за змістом та графічним оформленням від веб-сайту інших нотаріусів, Нотаріальної палати України. Нотаріус має право визначити та оприлюднити на своєму веб-сайті вичерпний перелік послуг, що надаються нотаріусом відповідно до Закону України «Про нотаріат». Крім того, нотаріус має право самостійно встановлювати правовий режим використання власного веб-сайту, зокрема шляхом визначення дизайну сайту, регламенту його функціонування.

Ольга АВРАМОВА отримати повну версію статті