ЗАПИТ НОТАРІУСА ПІД ЧАС ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

Останнім часом нотаріуси почали зтикатись із відмовами депозитарних установ у наданні інформації на запити про належність цінних паперів спадкодавцям. Вказані установи мотивують свою відмову, як правило, відсутністю у запиті паспортних даних та реєстраційного номера облікової картки платника податків депонента-спадкодавця, відсутністю доданої нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть спадкодавця, іноді вказують на невідповідність запиту вимогам законодавства.

Розглянемо, якими нормативно-правовими актами регулюється порядок надання інформації про належність особі цінних паперів, які вимоги встановлені до запиту нотаріуса в депозитарну установу, які існують підстави для відмови у наданні запитуваної інформації.

Так, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» у поточній редакції містить визначення та перелік видів цінних паперів, видів професійної діяльності на фондовому ринку, визначає процедуру емісії (випуску) цінних паперів, основи державного регулювання ринку цінних паперів, порядок розкриття інформації на фондовому ринку щодо емітентів, емісії цінних паперів (кількість, види тощо) тощо. При цьому ч. 1 ст. 42 цього Закону встановлює, що інформація, яка міститься в системі депозитарного обліку (в тому числі про власників цінних паперів), розкривається у випадках та порядку, визначених Законом України «Про депозитарну систему України».

Частина 1 ст. 3 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI в поточній редакції (далі — Закон № 5178) містить визначення поняття «система депозитарного обліку цінних паперів»: це сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація.

Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО отримати повну версію статті