ПОДАННЯ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ФОРМИ 1ДФ

Податковий розрахунок — це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку та Порядок його заповнення та подання встановлені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (далі — форма 1ДФ). Дія цього Порядку поширюється виключно на податкових агентів — осіб, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України (далі — ПК), до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій фізичній особі.
Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Варто зазначити, що відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПК подається форма 1ДФ до контролюючого органу за місцем проживання нотаріуса. Але у разі подання інформації в порядку статей 172–174 ПКУ така інформація подається до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Податковий розрахунок може готуватись податковим агентом таким чином:
на непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується), який заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без помарок, закреслень, виправлень і уточнень, сторінки нумеруються. У незаповнених полях інформаційного рядка проставляється прочерк. Подання ксерокопії податкового розрахунку не дозволяється;
на електронному носії інформації в електронній формі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
Податковий розрахунок подається податковими агентами в один із таких способів:
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.

Олена Самощенко отримати повну версію статті