НОВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Останньою стадією існування зобов’язання є його припинення, під яким розуміється припинення правового зв’язку між його сторонами, звільнення їх від прав та обов’язків, що становлять зміст зобов’язання. З припиненням правового зв’язку кредитор втрачає право вимагати від боржника виконання передбачених у зобов’язанні дій, а боржник звільняється від обов’язку виконувати такі дії під загрозою застосування до нього мір відповідальності. У свою чергу, власне закінчення строку дії договору не призводить до припинення зобов’язання, яке виникло з цього договору. Закінчення строку дії договору означає, що між його сторонами у майбутньому не будуть виникати взаємні права та обов’язки, що випливали з нього. Між тим, ті зобов’язання, які вже існують на момент закінчення строку дії договору, не припиняються автоматично після його закінчення, до того моменту, поки вони не будуть припинені на підставах, встановлених договором або законом. Підстави припинення зобов’язань визначені у главі 50 Цивільного кодексу України (далі — ЦК), і їх можна поділити на договірні та законні. Підстави, які визначаються суб’єктами цивільних правовідносин добровільно, тобто у договорах, є договірними, і нині діюче цивільне законодавство дає сторонам широкі можливості щодо врегулювання цього питання за їх домовленістю у порівнянні з можливостями, встановленими Цивільним кодексом УРСР 1963 року. Сторони є вільними у виборі будь­яких підстав припинення їх зобов’язань. Сторони навіть можуть домовитися про можливість припинення зобов’язання в односторонньому порядку за бажанням будь­якої
сторони. Одним із способів припинення зобов’язання ЦК називає новацію. У цивільному праві новація — це правочин про заміну одного зобов’язання іншим між сторонами, що приводить до припинення попереднього зобов’язання. Правовідношення щодо новації було відоме і римському праву. Первісно новація зобов’язання трактувалася більш широко та включала в себе заміну суб’єктів зобов’язання. Також новацією вважалася заміна зобов’язання на підставі судового рішення.

Олена Чуєва отримати повну версію статті