НОТАРІУС ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Одним із видів процесуальних відносин, в яких може брати участь нотаріус, є адміністративні процесуальні відносини (адміністративний процес).
Як зазначає Ю.П.  Битяк, поняття «адміністративний процес» у адміністративно-правовій науці прийнято розглядати у двох аспектах: широкому й вузькому. У широкому розумінні адміністративний процес — це встановлений законом порядок розгляду й вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері державного управління, судами (загальної юрисдикції чи спеціально створеними) або спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами). У вузькому розумінні адміністративний процес розглядають як провадження в справах про адміністративні правопорушення й застосування до правопорушників адміністративних стягнень.
Слід наголосити, що адміністративний процес здійснюється виключно уповноваженими суб’єктами. У зв’язку з цим законодавством чітко регламентовано компетенцію відповідних органів, їх посадових осіб, органів правосуддя та інших суб’єктів щодо вирішення окремих адміністративних справ.
У цьому контексті варто зауважити, що нотаріус не є суб’єктом владних повноважень, не належить до службових чи посадових осіб і відповідно не повинен розглядатись як особа, що здійснює адміністративний процес.
Отже, нотаріус може бути учасником адміністративного процесу лише у випадках, коли його дії є об’єктом оскарження. Це може мати місце у разі судового оскарження дій нотаріуса чи у разі звернення з відповідною скаргою на дії нотаріуса до інших уповноважених державних органів.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС) завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Володимир БІРЮКОВ отримати повну версію статті