УБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В НОТАРІАЛЬНІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

ОЛЕНА БОЧАН,
приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу
УБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В НОТАРІАЛЬНІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
У статті зроблено спробу окреслити поняття «убезпечення фізичної особи» та розкрити його змістові характеристики. Категоріальний апарат цього концепту розкривається через взаємозв’язки з іншими дотичними поняттями, такими як суспільна безпека, безпека держави, суб’єкт безпеки, об’єкт безпеки та ін. Отже, творення безпечних умов життєдіяльності фізичної особи у нотаріальній сфері вбачається актуальним завданням.
Відколи постало таке утворення, як держава, проблема її безпечного внутрішнього і зовнішнього існування стала однією з основних у соціальному розвитку. Причому питання безпеки держави означало не лише непорушність встановлених (обумовлених) територій, але й, що найголовніше, життя і безпеку людей, які на ній проживають. Отже, як би не розглядали безпеку (держави чи людини) — це завжди було двоєдине і визначальне завдання всіх народів і цивілізацій щодо мети існування. Від способів досягнення таких цілей, звичайно ж, залежали обрані (у т. ч. і не завжди виправдані, несправедливі, антигуманні і т.д.) засоби збереження вже досягнутих результатів.
Безпека як основоположна й опорна у суспільному прогресі категорія становить не лише практичний інтерес, але й теоретичний і прагматичний. Її основоположний універсалізм пов’язаний із забезпеченням повноцінного розвитку всіх демократичних процесів у суспільстві, які виявляють той рівень цінностей (правових, моральних, духовних тощо), без яких не можуть існувати ні народи, ні держави. Питання безпеки особи та держави стосуються досконалості організації суспільного буття як найважливішого засобу реалізації прав і свобод людини і громадянина, верховенства права.
Отже, беручи до уваги таку теоретичну і практичну значущість теми, а також потребу осмислення її відповідно до сучасних економічних, політичних, духовних видозмін, ставимо за мету на основі теоретичного здобутку українських та зарубіжних учених простежити реалізацію в нашій державі гарантованості безпеки, що виявляється, зокрема, на рівні убезпечення фізичної особи, через яку й відбувається втілення дії усіх принципів права (справедливості, рівності, свободи, гуманізму, прав та свобод людини і громадянина).
У вітчизняній юридичній літературі проблеми безпеки особи часто обговорюються, однак убезпечення фізичної особи у нотаріальній сфері поки що не стало предметом окремого дослідження. Основу для розвитку сучасного теоретичного дослідження становлять праці вітчизняних дослідників (В. Богуш, І. Пістун, В. Кіт, М. Хобзей, Г. Сілін, П. Перепелиця, Г. Почепцов, В. Рибалка, Н. Семенів, О. Юдін, І. Приходько, А. Байда).
Методологічні аспекти аналізу загроз інтересам безпеки держави, суспільства, особистості є об’єктом аналізу у працях Аристотеля, Р. Арона, М. Бердяєва, М. Вебера, Г. Гегеля, К. Гельвеція, Дж. Гоб­бса, Л. Гумільова, В. Данилевського, І. Канта, Н. Макіавеллі, К. Маркса, П. Сорокіна, А. Тойнбі, М. Шелера та ін.
Проте вкрай необхідною на сьогодні є організація безпеки життєдіяльності як окремої фізичної особи, так і всього суспільства та держави взагалі.
Метою статті є визначення способів, через які в державі реалізується убезпечення фізичної особи і те, як воно впливає на державно-правову безпеку та виявляється у державно-правових відносинах. У зв’язку з цим значення терміна «безпека» будемо трактувати як ідеологію творення гарантій безпекотворчих основ життєдіяльності людини, суспільства, держави.
Кожний факт завдання збитків, нанесення шкоди інтересам держави, суспільства чи особи (фізичної, юридичної) потребує аналізу суті і змісту об’єктивних і суб’єктивних причин їх прояву у взаємозв’язку з іншими причинами порушення безпеки, тобто те, що призводить до небезпеки фізичних та юридичних осіб у нотаріальній сфері.
Беручи за методологічну основу безпекознавчий підхід та його основне поняття «загрози інтересам безпеки України», запропоноване А. Смелянцевим, звернемо увагу на те, що загрози визначаються як «детерміновані об’єктивно-суб’єктивними факторами об’єктивні можливості або (і) готовність будь-якого суб’єкта соціальної дійсності нанести збитки життєво важливим інтересам України з метою розв’язання існуючих суперечностей і одержання однобічних переваг» [8, с. 6]. Автор класифікує загрози безпеці України за чотирма ознаками і критеріями: 1) за джерелами (внутрішні, зовнішні, комплексні); 2) за масштабом (локальні, національні, регіональні, глобальні); 3) за об’єктом впливу (загрози особистості, суспільству, державі, коаліції держав, світовому співтовариству, цивілізаціям); 4) за сферами прояву (політичні, економічні, воєнні, екологічні, інформаційні, соціальні, демографічні, духовні, етнічні, конфесійні та ін.).

ОЛЕНА БОЧАН отримати повну версію статті