ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

ГАННА УРАЗОВА,
юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ
У статті досліджуються проблеми «зіткнення» авторських прав і прав на промисловий зразок, а також аналізується сучасний стан правової охорони промислових зразків в Україні та в інших країнах світу.
У світовій практиці не існує єдиного підходу щодо особливостей правової охорони промислових зразків, що відрізняла б їх від інших об’єктів права інтелектуальної власності (патентного та авторського права, права на товарні знаки). В Україні це питання перебуває у сфері правового регулювання не тільки Цивільного кодексу України (далі — ЦК), а й Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», відповідно до ст. 1 якого промисловий зразок являє собою результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання [1]. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу (ч. 2 ст. 461 ЦК). З цього випливає, що промисловому зразку властиві декоративні й промислові риси.
Перші полягають у формі, структурі, кольорі виробу, що впливає на його зорове сприйняття. Водночас важливим є й відтворюваність виробу промисловими засобами.
Таким чином, промисловому зразку притаманний естетично-функціональний характер. Оскільки промисловий зразок призначений задовольняти естетичні потреби, він наближається до творів образотворчого мистецтва, правова охорона яких здійснюється відповідно до норм авторського права. Відмінність полягає в тому, що при оцінці художньої вартості промислового зразка береться до уваги його естетичне сприйняття, що має технічне застосування, а не його художня вартість як твору мистецтва. Відтак, якщо зразок не може бути відтворений промисловим способом, то такий виріб, скоріше, є твором мистецтва і охороняється законом про авторське право.
Аналіз ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» доводить, що оригінальному зовнішньому вигляду товару надається охорона як промисловому зразку, який одночасно може бути витвором прикладного мистецтва, а отже — об’єктом авторського права. Виникає ситуація, коли один і той самий результат інтелектуальної діяльності охороняється як об’єкт авторського права і як промисловий зразок. Така особливість промислового зразка на практиці призводить до «зіткнення» авторських прав та прав на промисловий зразок.
Теоретичною основою дослідження стали праці відомих фахівців-цивілістів, зокрема Е. П. Гаврилова, Ю. М. Капіци, Л. Г. Кравця, О. П. Сергєєва, Є. О. Суханова, Ю. К. Толстого, М. В. Ус, Г. Ф. Шершеневича та ін. Проте у працях названих вчених не міститься однозначної відповіді на питання про те, який правовий режим доцільно застосовувати для охорони промислових зразків. Законодавство України в галузі права інтелектуальної власності також не розмежовує сфери дії виключних прав на ці два об’єкти.
У більшості країн світу промисловий зразок визначається через декоративну сторону. Наприклад, відповідно до ст. 1 Закону Великої Британії про зареєстровані промислові зразки промисловий зразок означає особливості форми, компонування, малюнка чи орнаменту, що наносяться на виріб будь-яким способом виготовлення, які у готовому виробі є привабливими і оцінюються зовні, але не включають метод чи елемент конструкції, або особливості форми чи компонування виробу, що обумовлені лише функцією, яку виріб має виконувати [2, с. 65]. Тому наявність у зовнішньому вигляді промислового зразка особливих ознак, що надають йому художній характер, є обов’язковою умовою для його правової охорони. Вона не поширюється на промисловий зразок, що застосовується у виробі, якщо особи, які купують чи використовують вироби такого виду, не надають значення їхнім естетичним аспектам. При цьому правова охорона надається лише тим особливим ознакам, які можуть бути втіленими в будь-якому виробі шляхом певного промислового способу чи засобу.
Обсяг правової охорони надається сукупності суттєвих ознак промислового зразка. Поняття «суттєві ознаки промислової власності» є оціночним, оскільки його тлумачення не міститься в жодному нормативно-правовому акті України стосовно промислових зразків. Так, в науці існує точка зору, що під поняттям «суттєві ознаки промислової власності» необхідно розуміти ознаки, які впливають на формування естетичних та/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, і проявляються у формі конфігурації виробу, малюнку, розфарбуванні, матеріалі, з якого виготовлено виріб, або в їх поєднанні [3, с. 32].
Виходячи з вищенаведеного, як промисловий зразок можуть розглядатися твори декоративно-прикладного мистецтва, що можуть мати лише естетичні властивості. Також можлива реєстрація промислових зразків, що створюють зовсім нове враження завдяки матеріалу.
У Законі Канади про промислові зразки (Звід законів Канади, глава 150) промисловий зразок — це особливості форми, конфігурації, малюнка або орнаменту та будь-яка комбінація цих особливостей, які в готовому виробі розраховані на візуальний ефект і про які можна судити лише за зовнішнім виглядом [4, c. 28].
Відповідно до ст. 2 (1) Типового Закону про охорону промислових зразків, який підготовлено Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, поняття «промисловий зразок» визначається як будь-яка композиція ліній або кольорів, або будь-яка об’ємна форма, котра вважається промисловим зразком за умови, що така комбінація або форма надає особливого зовнішнього вигляду продукту промисловості або кустарного промислу і може слугувати моделями цього продукту. Важливою у цьому визначенні є вимога, щоб зразок служив моделлю при виробництві продукту промисловості [5].
Підсумовуючи вищевикладене, можна визначити, що правова охорона промислового зразка пов’язується виключно з його особливим зовнішнім виглядом. При цьому необхідно, щоб промисловий зразок сприймався візуально під час звичайного використання виробів, в яких його втілено.
Подвійна природа промислового зразка призводить до виникнення труднощів у виборі форми охорони промислових зразків.
Патентно-правова охорона промислових зразків.

ГАННА УРАЗОВА отримати повну версію статті