ЗРАЗОК СТАТУТУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ірина САЯПІНА,
приватний нотаріус Новгородківського районного
нотаріального округу Кіровоградської області
ЗРАЗОК СТАТУТУ
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»
«___» __________20__ року
за №_________
державним реєстратором ________
районної державної адміністрації
__________ області
____________________ «ЗАТВЕРДЖЕНО»
зборами засновників
господарства
«__» _____ 2010 року
протокол № __
Засновники____________
____________

СТАТУТ
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
«___________»
Ідентифікаційний код — _______
(нова редакція)

Місто ___________ ______________ області
2010 рік
Статут фермерського господарства «_____», зареєстрований «__» ____ року за № _________ ___________ державним реєстратором ____________________________, втратив чинність у зв’язку з державною реєстрацією статуту фермерського господарства «_____» у новій редакції.
Стаття 1. Загальні положення
1.1. Фермерське господарство «______» (далі — Господарство) утворене і діє відповідно до Господарського, Цивільного, Земельного кодексів України, Закону України «Про фермерське господарство» та інших чинних нормативно-правових актів.
1.2. Засновниками та власниками Господарства є:
Дімітрієв Микола Вікторович, «__» ______ року народження, ідентифікаційний номер _______, місце проживання: вул. _____, буд. № __ смт _____ _______ р-ну _______ області, паспорт серія __ № _____, виданий «__» ____ року _______ РВУ МВС України в _______ області;
Дімітрієв Володимир Вікторович, «__» ____ року народження, ідентифікаційний номер ______, місце проживання: село ________ _______ р-ну _______ області, паспорт серія ____ № _______, виданий «__» _____ року _______ РВУ МВС України в _______ області.
Стаття 2. Терміни
2.1. У цьому Статуті використовуються терміни та поняття у такому значенні:
2.1.1. Засновники — особи, що підписали установчі документи.
2.1.2. Статут — статут фермерського господарства.
2.1.3. Установчі документи — Статут.
2.1.4. Господарство — фермерське господарство.
2.1.5. Збори Засновників — вищий орган управління Господарством.
2.1.6. Член Господарства — це родич або член сім’ї Засновників Господарства, який має право на одержання безоплатно у приватну власність земельної ділянки із земель державної, комунальної власності або із земель, наданих Господарству, і не має права на частку складеного капіталу Господарства.
2.1.7. Голова Господарства — Виконавчий орган Господарства здійснює його управління.
2.1.8. Законодавство — чинне законодавство України, що регулює діяльність Господарства.
2.1.9. Дата створення — дата державної реєстрації Господарства.
2.1.10. Конфіденційна інформація — інформація письмового та усного характеру, яка має технічну або комерційну цінність і надається будь-яким із засновників, членів Господарства відповідно до цього Статуту та будь-яких інших угод, які можуть укладатися Засновниками та Господарством у період дії цього Статуту.
2.1.11. Форс мажор (обставини непереборної сили) — пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або будь-які воєнні дії, постанови або розпорядження державних органів, страйки, неможливість отримати експортні та імпортні ліцензії, а також інші обставини, які є поза розумним контролем Засновників, які неможливо передбачити та попередити розумними заходами, які безпосередньо або опосередковано обмежують Засновників у виконанні ними своїх зобов’язань.

Ірина Саяпіна отримати повну версію статті