13 Квітня 2010

Про анулювання раніше викуплених акцій

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 23.02.2010 р. N 3
Про порядок застосування статей 33 та 52 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції органів акціонерного товариства при прийнятті рішення про анулювання викуплених акцій акціонерного товариства
Роз’яснення затверджено
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 лютого 2010 року N 304)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» роз’яснює питання порядку застосування статей 33 та 52 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі — Закон) щодо компетенції органів акціонерного товариства при прийнятті рішення про анулювання викуплених акцій акціонерного товариства.
Частиною першою статті 17 Закону передбачено, що акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
Крім того, частиною першою статті 66 Закону передбачено право акціонерного товариства за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів розміщені ним акції за згодою власників цих акцій, при цьому вказується на те, що рішенням загальних зборів обов’язково встановлюються дії товариства щодо викуплених акцій, а саме, їх анулювання або продаж (пункт 4).
Відповідно до частини першої статті 16 Закону анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості є одним із шляхів зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, яке здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Отже, відповідно до частини першої статті 16 та частини першої статті 17 Закону анулювання раніше викуплених товариством акцій обов’язково потребує зменшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення загальної кількості акцій, або потребує підвищення номінальної вартості акцій без зміни статутного капіталу.
Пунктом п’ятим частини другої статті 13 Закону встановлено, що статут акціонерного товариства повинен містити відомості, зокрема, про розмір статутного капіталу, про номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій.
Тобто, анулювання раніше викуплених акцій в обов’язковому порядку тягне за собою внесення змін до статуту товариства, пов’язаних із зміною загальної кількості акцій та розміру статутного капіталу або загальної кількості акцій та їх номінальної вартості.
Відповідно до підпунктів 2, 7 частини другої статті 33 Закону внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства належать до виключної компетенції загальних зборів.
Питання про анулювання викуплених акцій Закон відносить до виключної компетенції двох органів акціонерного товариства: загальних зборів (підпункт 3 частини другої статті 33) та наглядової ради (підпункт 4 частини другої статті 52).
Відповідно до частини першої статті 32 Закону загальні збори с вищим органом акціонерного товариства і, як встановлено частиною першою статті 33 Закону, можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.
При цьому частиною третьою статті 52 передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
Таким чином, рішення про анулювання викуплених акцій може бути прийнято загальними зборами акціонерного товариства або його наглядовою радою, однак без рішення загальних зборів акціонерів про внесення змін до статуту рішення наглядової ради або загальних зборів про анулювання раніше викуплених акцій не тягне за собою правових наслідків.
Прийняття рішення загальними зборами про внесення змін до статуту у зв’язку з анулюванням викуплених акцій без наявності прийнятого рішення про анулювання викуплених акцій є порушенням статті 16 Закону.
Загальні збори як вищий орган товариства мають право прийняти рішення про анулювання раніше викуплених акцій незалежно від наявності рішення про це наглядової ради.
Прийняття загальними зборами акціонерами рішення про анулювання раніше викуплених акцій не потребує в подальшому прийняття такого рішення наглядовою радою, оскільки загальні збори є вищим органом акціонерного товариства та можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

Голова Комісії С. Петрашко

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 — 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 — 2010

отримати